Ordenances Fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals vigents.

Accedir a la informació

 • Ordenances Fiscals 2023

  Ordenances Fiscals 2023

  Núm.

  Ordenança

  Modificacions

  0

  General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

  Redacció per adaptació normativa i millores tècniques

  1

  Impost sobre Béns Immobles (IBI)

  Resta igual

  2

  Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

  S’especifica com s'ha de presentar i pagar l'autoliquidació

  3

  Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  Redacció per adaptació normativa

  4

  Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

   

  5

  Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

  Resta igual

  6

  Taxa per la prestació del servei de gestió de residus

  Redacció per adaptació normativa i regulació de la bonificació

  7

  Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

  Resta igual

  8

  Taxa per expedició de documents administratius

  S’afegeix l’epígraf de drets de participació en processos de selecció convocats per l’Ajuntament

  9

  Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels contra els posterior a l’inici de l’activitat

  Resta igual

  10

  Preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal

  Resta igual

  11

  Prestació patrimonial pública no tributaria en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable del municipi de Castellnou de Bages

  Canvi en la quota dels serveis

  12

  Taxa per la llicència d’autotaxi

  Resta igual

  13

  Taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

  Resta igual

  14

  Taxa pel servei de prestació de taules, cadires i tanques

  Resta igual - Derogada

  15

  Taxa per llicències o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

  Aclariment redacció

  16

  Taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic

  Resta igual

  17

  Taxa per a la visita al museu dels maquis

  Resta igual

  18

  Taxa per la prestació del servei d’inscripcions al registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

  Resta igual - Derogada

  19

  Taxa per la prestació del servei de conservació de parcel·les privades en condicions de seguretat, salubritat i estètica

  Resta igual

  20

  Taxa per la recollida i custòdia d’animals extraviats o abandonats

  Resta igual

  21

  Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del camp de futbol municipal

  Resta igual - Derogada

  22

  Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala de Plens i espai enjardinat de la capçalera de l’Església de St. Andreu

  Resta igual

  23

  Taxa per l’activitat administrativa substitutiva de la de l’obligat en el manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis.

  Resta igual

  24

  Taxa per la difusió d’anuncis en les publicacions municipals

  Resta igual

  25

  Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

  Resta igual

  26

  Taxa per a la utilització privativa d’edificis i d’altres instal·lacions municipals quan es tracti d’activitats d’interès cultural i/o educatiu

  Resta igual

  27

  Preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres

  S’afegeixen dos llibres

Darrera actualització: 14.01.2019 | 12:58
Darrera actualització: 14.01.2019 | 12:58