Juntes de govern

Membres de la Junta de Govern Local:

 • Sr. David Canyadó Domenech
 • Sr. Josep M Baraldés Casanova
 • Sra. Maria Elena Tenorio Sayago

Periodicitat de sessions:

Dues quinzenals, que tindran lloc els dimarts, a les 16:00, en primera convocatòria a la Sala de Juntes i el dimarts següent en segona, per manca de quòrum necessari del nombre legal d’assistents a la primera convocatòria, a la mateixa hora.

Atribucions:

Es deleguen a la Junta de Govern Local les atribucions per acordar les resolucions i actes de tràmit indicats seguidament, sempre referits dins de la competència de l’alcalde i sempre que no siguin indelegables:

 1. Aprovació de les propostes d’acord que han de ser conegudes pel Ple en matèries que requereixin majoria absoluta o citades a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i que consten a les lletres b), c), e)- amb exclusió de les modificacions del pressupost – f), g), h), i), j), l) i m), així com els plans econòmics financers, plans de sanejament i altres instruments amb funcions anàlogues, previstos a la legislació sobre hisendes locals i sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 2. Aprovar els instruments que suposin la planificació de polítiques sectorials o transversals municipals, no reservades al Ple; i proposar a aquest la seva aprovació quan en sigui competent.
 3. Els acords sobre instruments de planejament, gestió i convenis urbanístics que siguin competència de l’alcalde.
 4. Aprovació de la liquidació del pressupost
 5. Autoritzacions, llicències i permisos, així com resolucions relatives a comunicacions i declaracions responsables, en qualsevol matèria, sempre que algun dels informes emesos en el procediment siguin desfavorables o no hagin estat emesos en el moment en què es pretén prendre l’acord.
 6. Aprovació prèvia dels projectes d’actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable.
 7. Exercici d’accions judicials i administratives.
 8. Emissió d’informes en procediments sobre ordenació del territori, urbanisme i obres públiques desenvolupats per altres administracions.
 9. Emissió de les declaracions municipals que versin sobre comptabilitat urbanística d’activitats, quan s’emetin en un sentit que discrepi d’algun dels informes emesos.
 10. Aprovació d’expedients de contractació i adjudicacions en tota classe de contractes, inclosos els patrimonials, quan el seu valor estimat sigui superior a 3.000,00 euros.
 11. Aprovació de projectes d’obra municipal ordinària, quan sigui competent per l’aprovació de l’expedient de contractació de les mateixes obres.
 12. Concessions de domini públic quan no siguin competència del Ple.
 13. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de les bases i convocatòries dels processos per a l’ingrés a la funció pública i per a la provisió dels llocs de treball.
 14. Aprovació de bases i convocatòria de subvencions i atorgament d’aquestes.
 15. Resolucions sobre alienació del patrimoni.
 16. Acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents.
 17. Resolució de procediment sancionadors de qualsevol naturalesa, de procediments disciplinaris i de responsabilitat patrimonial.
 18. Convenis interadministratius, quan no siguin competència del Ple.
 19. Transferències de crèdit no reservades al Ple.
 20. Autorització d’utilitzacions d’espais públics quan correspongui que siguin informades per la Comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals.
 21. L’atorgament d’ajuts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliària i de teleassistència.
Darrera actualització: 15.02.2024 | 13:52
Darrera actualització: 15.02.2024 | 13:52