Procés selectiu i BASES per a la selecció de personal laboral per programa i generació de borsa de treball

Dimarts, 15 de maig de 2018

ANUNCI Sobre aprovació del procés selectiu per a la selecció de personal laboral per programa i generació de borsa de treball

 
Expedient 160/2017
 
Per Decret d’Alcaldia 2018-0069, de data 10 de maig de 2018, s’han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a diversos llocs de treball a desenvolupar per a personal laboral en la modalitat de programa i per a la formació de borsa de reserva, referits ambdós casos a la categoria de peons de brigada.
 
Les bases específiques que regulen aquest procés selectiu s’han publicat íntegrament a la web municipal www.castellnoudebages.cat i en el seu tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament dins el termini improrrogable de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
 
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.
 
Castellnou de Bages, 10 de maig de 2018
 
Domènec Òrrit Pujol
Alcalde
 
Darrera actualització: 15.06.2018 | 12:53