Ordenances Fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 19.07.2018 | 12:29

Documentació

pdf Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
226,57KB
pdf OF1. Impost sobre béns immobles
79,48KB
pdf OF2. Impost sobre tracció mecànica
52,68KB
pdf OF3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
87,96KB
pdf OF4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
61,7KB
pdf OF5. Impost sobre activitats econòmiques
55,3KB
pdf OF6. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
63,45KB
pdf OF7. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
27,47KB
pdf OF8. Taxa per l'expedició de documents administratius
25,12KB
pdf OF9. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
31,44KB
pdf OF10. Preu públic per la prestació de servei de piscina municipal
27,87KB
pdf OF11. Taxa pel subministrament d'aigua
38,44KB
pdf OF12. Taxa per la llicència d'autotaxi
20,85KB
pdf OF13. Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals
28,51KB
pdf OF14. Taxa pel servei de prestació de taules, cadires i tanques
16,4KB
pdf OF15. Taxa per llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
0B
pdf OF16. Taxa per la utilització privativa de béns de domini públic
26,14KB
pdf OF17. Taxa per la visita al Museu dels Maquis
27,47KB
pdf OF18. Taxa per la prestació del servei d'inscripcions de parelles de fet (Anul·lada)
15,21KB
pdf OF19. Taxa per la conservació de parcel·les privades
47,58KB
pdf OF20. Taxa per la recollida i custòdia d'animals extraviats o abandonats
0B
pdf OF21. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del camp de futbol municipal
26,34KB
pdf OF22. Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala de Plens i espai enjardinat de la capçalera de l’església de Sant Andreu
17,21KB
Darrera actualització: 19.07.2018 | 12:29