Ordenances Fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals vigents.

Accedir a la informació

 • Ordenances Fiscals 2019

  En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de Castellnou de Bages en sessió del Ple extraordinari de data 24 d’octubre de 2018 ha aprovat amb quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

  Aprovar per a l’exercici de 2019 i següents, la modificació de les

  Ordenances municipals següents:

  • OF. 0 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

  • OF. 2 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • OF. 3 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • OF. 4 – Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

  • OF. 17 – Taxa per a la visita al Museu dels Maquis

  • OF. 20 – Taxa per la recollida i custòdia d’animals extraviats o abandonats

  Aprovar per a l’exercici de 2019 i següents, la creació de les ordenances següents:

  • OF. 24 – Taxa per la difusió d’anuncis en les publicacions municipals

  • OF. 25 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

  • OF. 26 – Taxa per a la utilització privativa d’edificis i d’altres instal·lacions municipals quan es tracti d’activitats d’interès cultural i/o educatiu

Darrera actualització: 14.01.2019 | 12:58
Darrera actualització: 14.01.2019 | 12:58