Llicència d'Obra Major

Estaran sotmeses al règim de LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR, el tipus d’obres següents:

1.     Obres de nova construcció de tot tipus d’edificis, excepte aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i tècnica que no siguin de caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.

2.     Obres de rehabilitació integral.

3.     Obres que suposin un argument o disminució del volum de l’edifici.

4.     Obres que suposin una alteració del nombre d’habitatges o locals existents.

5.     Obres que afectin els fonaments o elements estructurals de l’edifici.

6.     Obres que alterin la composició general exterior o la volumetria de l’edifici.

7.     Obres que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.

8.     Obres que afectin immobles del patrimoni històric-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció, inclosos en catàleg o en ambients catalogats.

9.     Obres que modifiquin algun dels elements comuns (instal·lacions – serveis) de l’edifici.

10.  Obres d’enderroc.

11.  Moviment de terres, si l’obra a executar comporta variacions superiors a 1m de la cota natural del terreny.

Procediment a seguir:

1. Descarrega't la sol·licitud de llicència d'Obra Major que hi ha al marge. 

2. Inicia el tràmit d'Instància Genèrica i adjunta la següent documentació:

Les obres indicades requeriran la SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1.     Sol·licitud d'Obra Major

2.     Projecte tècnic, 2 còpies, signat per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional i signat pel promotor (El projecte inclourà obligatòriament un plànol topogràfic i la fotografia de la parcel·la)

3.     Estudi de Seguretat i Salut.

4.     Full d’assumeix de la Direcció facultativa, Arquitecte i/o Arquitecte tècnic.

5.     Full de nomenament del tècnic Coordinador de seguretat de l’obra.

6.     Programa de control de qualitat.

7.     Qüestionari d’edificació i habitatge.

8.     Nomenament del contractista i còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil

9.     Document d’acceptació del gestor de residus.

 

Les obres d’ENDERROC inclouran a més del punts indicats:

1.     Compromís escrit del tècnic director que s’estarà a peu d’obra mentre duri l’enderroc.

2.     Compromís escrit que l’execució de l’enderroc es portarà a terme per persona o empresa competent.

3.     Declaració de la propietat conforme no hi ha estadants a la finca.

4.     Fotografies de l’edifici (10x15cm)

 

En cas d’INSTAL·LACIÓ DE GRUA, caldrà sol·licitar llicència independent, que requerirà la següent documentació:

1.     Sol·licitud.

2.     Projecte tècnic, 2 còpies i signat per un tècnic competent.

3.     Document visat que acrediti l’assumpció de la direcció de la instal·lació de la grua.

4.     Pòlissa d’assegurança vigent acreditativa de la cobertura de responsabilitat civil de la instal·lació concreta de que es tracti (Certificat EIC i inspecció grua desmuntada)

5.     Els preceptius certificats de legalització (ECA, ICIT, etc).

Si s’ha previst OCUPAR LA VIA PÚBLICA caldrà fer-ho constar a la sol·licitud, justificant el motiu de l’ocupació, indicant la superfície a ocupar, els elements utilitzats, els sistemes de prevenció i senyalització que s’empraran i els dies que durarà l’ocupació que donaran lloc a la corresponent taxa d’ocupació de la via pública.

Tota ocupació de la via pública que comporti talls del carrer s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 48 hores.

 

 

 

Darrera actualització: 20.09.2021 | 12:07