Comunicació prèvia d'Urbanisme - Obra menor

 

Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència (L'antiga llicència d'obra menor)

Concretament funciona en aquests casos:

  • obres d'edificació de nova construcció o d'ampliació, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d'una sola planta.
  • obres de reforma, modificació i rehabilitació a l'interior dels edificis que no afectin substancialment el sistema estructural.
  • obres i actuacions de reparació i manteniment de façanes i cobertes.
  • enderroc de construccions i instal·lacions d'escassa entitat constructiva.
  • canvi d'ús d'edifici i/o d'instal·lació, excepte a ús residencial.
  • construcció o instal·lació de murs i tanques.
  • actuacions en jardins, patis i solars que no impliquin moviments de terres o tala d'arbres.
  • instal·lacions fotovoltàiques i altres
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si s’escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
En la mateixa instància hi ha una autoliquidació, poseu el total del projecte i calculeu la taxa.
Es pot liquidar la taxa al núm. de compte  ES02 2100 0441 4202 0004 6596 de CaixaBank o efectiu o trageta a les oficines municipals

Un cop el formulari omplert, juntament amb el projecte i el justificant del banc, s’ha d'enviar a l’Ajuntament a través d’una instància genèrica que es troba en aquest web municipal. En el moment que tingueu fet aquest tràmit ja podeu procedir a fer l’obra.

 

 
Darrera actualització: 02.11.2021 | 11:56