Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Es posa en coneixement públic, per acord del Ple de data 3 de juliol de 2018,  l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació a les modificacions de les condicions de les naus agrícoles/ramaderes.

 

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari El Punt Avui, en el diari Regió7 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

La documentació estarà a disposició a la Secretaria de l’Ajuntament (Plaça de l’Església, s/n) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 15h) i en aquest web.

Darrera actualització: 12.07.2018 | 13:37