Ordenances Fiscals 2023

Ordenances Fiscals 2023

Núm.

Ordenança

Modificacions

0

General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Redacció per adaptació normativa i millores tècniques

1

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Resta igual

2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

S’especifica com s'ha de presentar i pagar l'autoliquidació

3

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Redacció per adaptació normativa

4

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

 

5

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Resta igual

6

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus

Redacció per adaptació normativa i regulació de la bonificació

7

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Resta igual

8

Taxa per expedició de documents administratius

S’afegeix l’epígraf de drets de participació en processos de selecció convocats per l’Ajuntament

9

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels contra els posterior a l’inici de l’activitat

Resta igual

10

Preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal

Resta igual

11

Prestació patrimonial pública no tributaria en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable del municipi de Castellnou de Bages

Canvi en la quota dels serveis

12

Taxa per la llicència d’autotaxi

Resta igual

13

Taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Resta igual

14

Taxa pel servei de prestació de taules, cadires i tanques

Resta igual - Derogada

15

Taxa per llicències o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Aclariment redacció

16

Taxa per a la utilització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic

Resta igual

17

Taxa per a la visita al museu dels maquis

Resta igual

18

Taxa per la prestació del servei d’inscripcions al registre d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

Resta igual - Derogada

19

Taxa per la prestació del servei de conservació de parcel·les privades en condicions de seguretat, salubritat i estètica

Resta igual

20

Taxa per la recollida i custòdia d’animals extraviats o abandonats

Resta igual

21

Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del camp de futbol municipal

Resta igual - Derogada

22

Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala de Plens i espai enjardinat de la capçalera de l’Església de St. Andreu

Resta igual

23

Taxa per l’activitat administrativa substitutiva de la de l’obligat en el manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis.

Resta igual

24

Taxa per la difusió d’anuncis en les publicacions municipals

Resta igual

25

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Resta igual

26

Taxa per a la utilització privativa d’edificis i d’altres instal·lacions municipals quan es tracti d’activitats d’interès cultural i/o educatiu

Resta igual

27

Preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres

S’afegeixen dos llibres

Darrera actualització: 22.12.2022 | 08:28