Ordenances Fiscals 2020

 

Darrera actualització: 10.02.2020 | 09:37

Documentació

pdf OF0. General de Gestió, Inspecció i Recaptació
262,45KB
pdf OF1. IBI 2020
194,88KB
pdf OF2. Impost sobre vehicles
116,76KB
pdf OF3. Plusvàlua
145,38KB
pdf OF4. ICIO
126,92KB
pdf OF5. IAE
55,3KB
pdf OF6. Taxa escombraries
63,45KB
pdf OF7. Ocupació via pública
27,47KB
pdf OF8. Documents administratius
25,12KB
pdf OF9. Intervenció administrativa
31,44KB
pdf OF10. Piscina municipal
27,87KB
pdf OF11. Subministrament aigua
38,44KB
pdf OF12. Llicència autotaxi
20,85KB
pdf OF13. Taxa Cementiri
28,51KB
pdf OF14. Lloguer taules i cadires
16,4KB
pdf OF15. Documents urbanístics
128,42KB
pdf OF16. Lloguer de sales i espais municipals
26,14KB
pdf OF17. Museu dels maquis
81,96KB
pdf OF18. Registre parelles de fet (anul·lada)
15,21KB
pdf OF19. Conservació parcel·les privades
47,58KB
pdf OF20. Taxa per la recollida i custòdia d'animals extraviats o abandonats
82,93KB
pdf OF21. Taxa utilització privativa del camp de futbol municipal
26,34KB
pdf OF22. Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala de Plens i espai enjardinat de la capçalera de l’església de Sant Andreu
17,21KB
pdf OF23 . Manteniment de les parcel·les en seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d'incendis
114,43KB
pdf OF24. Taxa per la difusió d'anuncis en publicacions municipals
95,63KB
pdf OF25. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
107,29KB
pdf OF26. Taxa per a la utilització privativa d'edificis i d'altres instal·lacions municipals
0B
pdf OF27. Preu públic per vendre publicacions i llibres
112,04KB